Disclaimer

Op de website van Willem Hoogendoorn Fotografie zijn de volgende voorwaarden (disclaimer) van toepassing.

Wanneer u deze website bekijkt en de geboden informatie gebruikt, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van enig advies maar is algemeen. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen risico.

Ondanks het feit dat Willem Hoogendoorn Fotografie alle zorgvuldigheid in acht neemt om informatie te verstrekken die juist is, kan Willem Hoogendoorn Fotografie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie die verstrekt word via deze website.

Deze website wordt onderhouden vanuit Nederland. Daarom staat Willem Hoogendoorn Fotografie er niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. U bent zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving, indien u handelt vanuit het buitenland.

Het is niet toegestaan deze website te gebruiken op een onjuiste manier welke het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of de informatie en onderliggende software kan aantasten.

Tevens kan Willem Hoogendoorn Fotografie niet garanderen dat de website foutloos functioneert.

Intellectuele eigendomsrechten

Willem Hoogendoorn Fotografie behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) welke op de website staan (waaronder grafisch materiaal, teksten en logo’s). Het is niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van Willem Hoogendoorn Fotografie, te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Email

Willem Hoogendoorn Fotografie adviseert u om geen geheime of gevoelige informatie per e-mail aan Willem Hoogendoorn Fotografie te sturen. Indien u dat toch doet, accepteert u het risico dat deze berichten kunnen worden onderschept en misbruikt door een derde.

Wijzigingen

Willem Hoogendoorn Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder dit van te voren te melden.

Aansprakelijkheid

Willem Hoogendoorn Fotografie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaan zijn. Onder andere aanvaardt Willem Hoogendoorn Fotografie geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere schade tengevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Willem Hoogendoorn Fotografie of aan u, het al dan niet functioneren van deze website, misbruik van de website, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.

Nederlands recht

Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Geef een reactie

 
Sluit Menu